PRAVILNIK NAGRADNE IGRE »Osvoji Nupo paket«

1. člen: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Hestia, trgovina s prehranskimi nadomestki d.o.o., Gasparijeva ulica 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 9017682000, davčna številka: 24849995, ki jo zastopa Hrobat Luka in Hrobat Dušan (v nadaljevanju: organizator).

Organizator izvede nagradno igro s pomočjo svojih ambasadorjev ter zagotovi nagrade pod blagovno znamko Nupo.

2. člen: NAMEN

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Nupo in njihovih izdelkov. 

3. člen: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

Sodelovanje v nagradnih igrah bo potekalo na Instagram profilih naslednjih Nupo ambasadorjev: 

Vsak izmed ambasadorjev bo na svojem Instagram profilu delil eno nagradno igro, ki bo trajala 5 dni. Vsak izmed ambasadorjev bo v opis pod objavo zapisal točen datum sodelovanja in pogoje za sodelovanje. 

Pogoji, ki jih sodelujoči morajo izpolniti so naslednji: 

  • všečkajo objavo ambasadorja, ki je predmet nagradne igre »Osvoji Nupo paket«; 
  • sledijo profilu @nupo_slovenija;
  • in v komentar označijo poljubni 2 osebi.

Nagradna igra ni sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakorkoli povezana z družbenim omrežjem Instagram ali podjetjem Meta platforms. 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije in osebe s tujim državljanstvom s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje za sodelovanje v nagradni igri. 

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, niti ne njihovi ožji družinski člani.

Sodelujoči v nagradni igri sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo strošek dostopa do interneta ter strošek prenosa podatkov z interneta.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči sprejema ta pravilnik nagradne igre, ki je objavljen na spletni strani organizatorja: https://nupo.com/si/ 

4. člen: PREKLIC SODELOVANJA

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako, da pošlje sporočilo na elektronski naslov: info@nupo.si. Po prejemu takega sporočila organizator sodelujočega izloči iz nagradne igre.

5. člen: NAGRADE

Pri vsaki nagradni igri bo izžreban en zmagovalec, torej 8 nagradnih iger, 8 zmagovalcev. 

V okviru nagradne igre se bo zmagovalcu podelila naslednja nagrada: 

Nupo paket izdelkov v vrednosti 40,15€ 

Nupo paket vsebuje naslednje izdelke:
– Nupo Diete Starter Pack
– Nupo Snack Bite hrustljava napolitanka
– Nupo One Meal+Prime piškot
– Nupo One Meal palačinke
– Nupo One Meal ploščica.

6. člen: IZBOR NAGRAJENCEV

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter izborom nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

Žrebanje nagrajencev se bo izvedlo s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora celotne množice sodelujočih izžreba dobitnike nagrad. 

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

7. člen: OBJAVA NAGRAJENCEV

Nagrajenci bodo obvestilo o nagradi prejeli pod Zasebno sporočilo na Instagramu, sporočilo bo poslano iz uradnega profila @nupo_slovenija, prav tako pa bo @nupo_slovenija označil posameznega zmagovalca v komentar pod objavo nagradne igre. Nagrajenci se morajo na sporočilo odzvati v roku 5 dni od prejema sporočila in organizatorju posredovati vse podatke, potrebne za prevzem nagrade, ki so navedeni v 8. členu tega pravilnika.

8. člen: PREVZEM NAGRADE IN DAVČNE OBVEZNOSTI

Sodelujoči so kot nagrajenci upravičeni do prevzema nagrade, če jih organizator obvesti o prejemu nagrade. 

Vrednost nagrade v nagradni igri »Osvoji Nupo paket« ne presega 42,00 EUR, zaradi česar se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) ne upošteva v davčno osnovo. 

Za prevzem nagrade morajo nagrajenci organizatorju pisno predložiti osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, telefonsko številko za dostavo), in sicer najkasneje v roku 5 dni od prejema organizatorjevega obvestila o nagradi (ali v drugem roku, ki bo naveden v prejetem obvestilu o nagradi). Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenci organizatorju sporočijo tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenci v 5 dneh po prejemu obvestila o nagradi organizatorju ne sporočijo zahtevanih osebnih podatkov, organizator nagrajencem ni dolžan izročiti nagrade. Organizator je v primeru odklonitve ali nepravočasno posredovanih zahtevanih osebnih podatkov ter v vseh drugih primerih na strani nagrajencev, ki organizatorju onemogočijo izročitev nagrad, prost vseh obveznosti do nagrajencev, ki izhajajo iz tega pravilnika nagradne igre.

Organizator bo nagrajencem nagrade poslal v roku 14 dneh od prejema vseh podatkov, potrebnih za izročitev nagrade.

Druge morebitne davčne obveznosti ali/in stroške, vezane na nagrado, krijejo nagrajenci sami.

V primeru, da se nagrajenci odpovejo nagradi, v razmerju do organizatorja niso upravičeni do kakršnegakoli zahtevka iz naslova te nagradne igre.

9. člen: IZGUBA PRAVICE DO NAGRADE

Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih osebnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da sodelujočega iz nagradne igre izključi.

Sodelujoči izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

– sodelujoči ni izpolnjeval pogojev sodelovanja,

– je sodelujoči kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri,

– sodelujoči ne želi izpolniti obveznosti v skladu s tem pravilnikom ali  posebnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani organizatorja, ali pa obveznosti ni izpolnil pravočasno.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku in na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, lahko izgubi pravico do nagrade.

V primeru, ko sodelujoči izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil drugemu sodelujočemu ali ne.

10. člen: ZAUPNOST, VARSTVO IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator bo osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in Splošno uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (GDPR).

V skladu z določili GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki ga uporabnik potrdi v sklopu nagradne igre.

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke, ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno za naslednje namene:

  • izvedbo nagradne igre v vseh vidikih,
  • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad,

Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Pri izvajanju te nagradne igre bo vse osebne podatke skrbno varoval in dovolil dostop do njih izključno zaposlenim, ki so zavezani k varstvu osebnih podatkov.

Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov organizatorja in/ali pri pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. Organizator bo zagotovil, da se osebni podatki posameznika obdelujejo izključno za namene izvajanja te nagradne igre.

Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP) brez skladnosti s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali drugimi vsakokrat veljavnimi tovrstnimi določili).

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

11. člen: OBJAVA PRAVILNIKA NAGRADNE IGRE

Ta pravilnik nagradne igre »Osvoji Nupo paket« je objavljen na spletni strani: https://nupo.com/si/ 

12. člen: KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani: https://nupo.com/si/ 

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravilnika je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Ta pravilnik je zavezujoč za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s nagradnim žrebanjem, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence nagradne igre (sodelujoče), ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno lahko sodelujoči naslovijo na elektronski naslov: info@nupo.si

V Ljubljani, dne 8.5.2023                                         

Hestia d.o.o.