I. Szolgáltató

A jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a www.nupo.com/hu weboldalt (továbbiakban: Weboldal), a NUPO márkanév alatt üzemeltető VM GROUP s.r.o. (továbbiakban: VM GROUP) (székhely és levelezési cím: Gazdasor 38, 931 01, Somorja, Szlovákia), Cégjegyzékszám: 54 070 686 által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvek rögzítése, és ezen elvek megismerhetőségének biztosítása.

 II. Jogszabályi megfelelés

VM GROUP az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénynek, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Info tv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek, valamint minden további, az adatkezeléshez kapcsolódó hatályos magyar és nemzetközi jogszabályoknak, így többek között a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDRP rendelet) és a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság (továbbiakban: NAIH) tájékoztatásainak és ajánlásainak megfelelően végzi tevékenységét.

A Weboldalon megrendelt termékek értékesítéséhez szükséges vagy a Felhasználók tájékoztatásához szükséges és a Felhasználók által a részünkre átadott, a Felhasználók azonosítására alkalmas, személyes adatokat és minden egyéb rendelkezésünkre bocsájtott adat begyűjtését és feldolgozását, a fenti jogszabályok előírásainak megfelelően végezzük.

Tájékoztatjuk, hogy az Info tv. 3 § 2. pontja értelmében személyes adat alatt a következő értendő: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Tájékoztatjuk, hogy Ön az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával a mindenkor hatályos adatkezelési nyilatkozatunkat fogadja el.

III. Vásárlási feltételek

A Termékek megvásárlásáról, a vásárlás menetéről és minden egyéb kapcsolódó információról szóló részletes tájékoztatást, és az igénybevétel feltételeit a VM GROUP Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák.

IV. Az adatkezelés célja:

 1. Webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése
 2. Honlapon történő regisztrációhoz kapcsolódó adatbázis kezelése
 3. Kedvezmények igénybevételére jogosító adatbázis kezelése

A fenti (1.-3. pontokban rögzített) adatkezelések célja egyrészről az érintettek azonosítása, hogy a Termékek online megrendelése során azonosíthassuk a vásárlót és az általa rendelt Terméket és kiállíthassuk az online fizetést követően létrejövő számlát és kedvezményeket biztosíthassunk a Felhasználók részére. Ehhez a regisztráció során a Felhasználónak a következő adatokat kell megadnia, amelyek az adatkezeléssel érintett adatok körét is képezik:

 • családi és utónév,
 • születési dátum (opcionális),
 • lakcím,
 • szállítási cím,
 • e-mail cím
 • telefonszám (opcionális),

illetve a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a szervezet cégneve, székhely címe, adószáma, képviseletében eljáró személy neve, e-mail címe, telefonszáma.

 1. Hírlevél küldés

Az adatkezelés célja másrészről, hogy a VM GROUP saját hírlevele útján közvetlen üzletszerzési megkeresésekkel és tájékoztatási céllal forduljon a Felhasználók felé és a saját nevében reklámajánlatokkal keresse meg őket a Felhasználók által a hírlevél fogadására megadott elérhetőségein. A Felhasználó a hozzájárulást a hírlevélre történő feliratkozás funkciójának igénybevételével önkéntesen, ráutaló magatartással, egy virtuális rubrikára való kattintással (“Feliratkozás a NUPO hírlevelére”) adja meg. A hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó elfogadja, hogy a VM GROUP közvetlen üzletszerzési és hirdetési céllal (például: aktuális ajánlatok bemutatása, új szolgáltatások ismertetése) keresse meg a Felhasználót, a hírlevélben megjelölt címen. A Felhasználó bármikor, egyoldalúan, indokolás nélkül és ingyenesen dönthet úgy, hogy leiratkozik a hírlevelekről. A leiratkozást a felhasználók a hírlevelek alján közvetlenül és egy kattintással tudják meg tenni vagy a VM GROUPhoz címzett írásbeli, vagy elektronikus úton megküldött nyilatkozatuk révén. A VM GROUP a hírlevelek kiküldését a Mailchimp rendszerén keresztül biztosítja. Mailchimp hírlevél-küldési szolgáltató: The Rocket Science Group LLC (https://mailchimp.com/contact/, a The Rocket Science Group a Privacy Shield részese, bővebb információ: https://www.privacyshield.gov/list).

 1. A Weboldalon megrendelt Termékek értékesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

Annak érdekében, hogy az Ön által megrendelt Termékeket továbbíthassuk, a számlázáshoz, csomagoláshoz és szállítás elvégzéséhez a Felhasználónak a következő adatokat kell megadnia:

 • családi és utónév,
 • lakcím/szállítási cím,
 • e-mail cím, telefonszám,

illetve a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a szervezet cégneve, székhely címe, adószáma, képviseletében eljáró személy neve, e-mail címe, telefonszáma.

V. Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

A Felhasználó által megadott: családi és utónév, születési dátum, lakcím/kézbesítési cím, e-mail cím, telefonszám, illetve a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet cégneve, székhely címe, adószáma, e-mail címe, telefonszáma. A VM GROUP a Felhasználó által megadott adatok valódiságáért nem vállal felelősséget. A Felhasználó az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával nyilatkozik arról, hogy elmúlt 18 éves.

VI. Az adatkezelés jogalapja és az adatkezelő:

Az adatkezelés jogalapját az Info tv. 5. § (1) a) pontja szerinti, a Felhasználók adatainak önkéntes átadása, és az adatkezeléshez való önkéntes hozzájárulása képezi. Az ilyen módon átadott adatok kezelését a VM GROUP, mint adatkezelő végzi.

VII. Adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozás célja a Weboldal működéséhez szükséges tárhely-szolgáltatás és technikai háttér biztosítása.

VIII. Az adatkezelés:

1. ) A weboldalunkon megrendelt termékek nyújtásához szükséges adatokat és a hírlevélre történő feliratkozáshoz szükséges adatokat, fokozottan bizalmasan kezeljük, azokat a fentiekben felsorolt adatkezelőkön kívül harmadik személynek csak az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulása vagy jogszabályi kötelezettség alapján adjuk ki.

2. ) Alvállalkozóink és munkavállalóink, mint technikai közreműködők kizárólagosan a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban álló titoktartási kötelezettség mellett ismerhetik meg az adatokat, azonban erre kizárólagosan a feladatuk ellátásához és csak a feltétlenül szükséges mértékben kerülhet sor.

3.) A személyes adatokat átadhatjuk olyan harmadik személyek részére, melyek részünkre adatfeldolgozással kapcsolatos tevékenységet végeznek (így például a Weboldal üzemeltetése, adatbázis fenntartása, lekérdezések és adatelemzések elkészítése, hálózat állapotának vizsgálata, szolgáltatások megbízhatósága). Az ilyen adatfeldolgozók az Európai Gazdasági Térség területén helyezkednek el.

4.) A VM GROUP megoszthatja a Weblap látogatóiról szóló összesített és anonimizált információkat (így különösen a látogatottsági statisztikákat) az ügyfeleivel, partnereivel, más honlap látogatókkal és egyéb harmadik személyekkel abból a célból, hogy azokat tájékoztassa arról, hogy milyen típusú felhasználók látogatják a Honlapot, és hogy milyen módon használják azt. Ezek alapján az adatok alapján azonban Ön nem beazonosítható.

5.) A személyes adatok megismerésére a VM GROUP, illetve az általa igénybevett adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

6.) A Felhasználó bármikor díjmentesen jogosult felhasználói fiókjának törlésére vagy a hírlevélről való leiratkozásra.

IX. Az adatok megadásának menete:

 1. A regisztráció során a Felhasználónak a következő adatokat kell megadnia: családi és utónév, lakcím/kézbesítési cím, e-mail cím, telefonszám, illetve a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a szervezet cégneve, székhely címe, adószáma, e-mail címe, telefonszáma és a Felhasználó által opcionálisan megadott egyéb adatok. A Felhasználó a megadott adatait bármikor, ingyenesen módosíthatja.
 2. A regisztráció magyar nyelven lehetséges.
 3. A regisztráció menete:
  1. A Felhasználó a regisztrációs kapura kattintást követően, a fenti adatokkal kitölti a regisztrációs űrlapot és elfogadja a VM GROUP Általános Szerződés Feltételeit[LINK]és opcionálisan feliratkozik a VM GROUP hírlevelére.
  2. Az űrlap kitöltését és az Általános Szerződés Feltételek, valamint a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadását követően a Felhasználó a „Regisztráció” gombra való kattintásával elküldi a regisztrációs űrlapot.
  3. A VM GROUP egy automatikus üzenetet küld a Felhasználó által megadott e-mail címre, amely a regisztráció megerősítéséhez szükséges linket tartalmazza.
  4. A Felhasználó a megerősítéshez szükséges linkre kattintva megerősíti regisztrációs szándékát. A meg nem erősített regisztrációkat a VM GROUP automatikusan törli 48 óra elteltével.
  5. A Felhasználó a linkre kattintást követően automatikusan a Weboldalra kerül átirányításra és ezzel a regisztráció befejeződik.

A VM GROUP nem vállal felelősséget a felhasználó által megadott adatok valódiságáért. Minden a valótlan vagy téves adatokkal kitöltött regisztrációból eredő kárt a Felhasználó köteles viselni.

X. Az adatkezelés helyszíne:

Az adatkezelés a www.nupo.com/hu weboldalon és a hozzá kapcsolódó online tárhelyen történik.

XI. Az adatkezelés időtartama:

A vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően: a szerződés létrejötte, teljesítésének bizonyítása és az esetleges igényérvényesítés céljára a VM GROUP, az adatokat a Felhasználó kérésére történő törlésig, de legfeljebb a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti általános elévülési időn belül (5 év) kezeli és archiválja.

XII. Az Ön, mint Felhasználó jogosultságai az adatkezeléssel kapcsolatban

Felhasználó a Gazdasor 38, 931 01, Somorja, Szlovákia vagy az info@nupo.hu. elektronikus levelezési címen bármikor, indokolás nélkül és díjmentesen:

 • tájékoztatást kérhet a megadott személyes adatai kezeléséről;
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • továbbá kérheti az adatai törlését;
 • kérheti adatai zárolását

Ezenkívül Önt, a személyes adatainak kezelésével összefüggésben megilleti a VM GROUP s.r.o.-val szemben:

 •  a tiltakozási jog,
 • a bírósági jogérvényesítés,
 • valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás joga.

A VM GROUP az érintett ügyfél kérésére minden esetben megadja a szükséges tájékoztatást az érintett ügyfél adatkezelésére vonatkozóan. Társaságunk a Felhasználó kifejezett kérésére eleget tesz az érintett Felhasználó személyes adatainak helyesbítésére, törlésére, zárolására irányuló kérésének, az ügyfél erre irányuló kérésének kézhezvételétől számított 15 napon belül. A Felhasználó a tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre és zárolásra irányuló nyilatkozatát bármikor, ingyenesen és indokolás nélkül megteheti írásban, amelyet az info@nupo.hu e-mail címre, vagy a Gazdasor 38, 931 01, Somorja, Szlovákia címre továbbíthat. Az adatok törlésére sor kerülhet akkor is, amennyiben az adatkezelésről utóbb ki derül, hogy jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolására vonatkozó törvényben meghatározott idő letelt. Az adatok törlését bíróság vagy más illetékes hatóság is elrendelheti.

A jelen nyilatkozat értelmezésével, az adatkezelésre vonatkozó további kérdésekre vonatkozóan a VM GROUP az érintett kérésének kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül írásban ad választ, amelyet az érintett által megjelölt elektronikus vagy postacímre továbbít. A felhasználó ilyen jellegű kérdéseit az info@nupo.hu e-mail címre, vagy a Gazdasor 38, 931 01, Somorja, Szlovákia alatti postacímre továbbíthatja.

XIII. Szerzői jog

A Weboldal teljes tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védelme alatt áll. Tilos a weboldal teljes vagy egyes részeinek engedély nélküli felhasználása, másolása beleértve a weboldalon található szövegeket, képeket, a designt és a logót.

XIV. Webanalitikai, süti (másnéven: cookie) és külsős gazdasági társaságokkal kapcsolatos tájékoztató

A VM GROUP a hatékony webanalitikai eredmények elérése érdekében a Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok.) társaság (továbbiakban: Google) webanalitikai szolgáltatásait veszi igénybe a Google AdWords és a Google Analytics révén. A Weboldal megnyitásakor a sütik által adatokat gyűjt (pl.: IP cím, böngésző típusa, a felhasználó által megadott internetes kérelem), amelynek célja a Weblap használatának elemzése, a Felhasználóknak a számukra releváns hirdetési tartalmak megjelenítése stb. Az így nyert adatok tárolását és kezelést a Google végzi. A tárolás, a kezelés és az adatok átadása a Google irányelvei és jogszabályi kötelezettségei révén történik. A VM GROUP felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a Google székhelye az Amerikai Egyesült Államokban található, így az adatok az Amerikai Egyesült Államokban kerülhetnek tárolásra.

A sütik tárolásának megtiltását és a tárolt sütik törlését a Felhasználó bármikor megteheti a Felhasználó által használt böngészőprogram (Mozilla FireFox, Internet Explorer, Google Chrome stb.) keretén belül. A sütik használatáról, azok jelentőségéről és egyéb tulajdonságairól a Google Inc. Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételei nyújtanak tájékoztatást, amely az alábbi linken tekinthető meg: http://www.google.com/intl/hu/policies/

A Weboldal Felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülhetnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok a Tárhely Szolgáltató szerverén kerül tárolásra. A felhasználók IP címeit a VM GROUP semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

XV. Cookie”-k és “web beacon”-ök elhelyezése, célja

A Szolgáltatás részeinek használatakor a VM GROUP kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie vagy másnéven süti) telepít a felhasználó számítógépére az alábbi célokból:

 • adatfeljegyzés
 • a Felhasználó azonosítása
 • a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése
 • a Weboldal hatékonyságának növelése
 • a Felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából

Az adatfájlok használatának eredményeképpen a VM GROUPhoz került adatokat a VM GROUP nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kban beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A Felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

 • értesítést kap arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén
 • a cookie-k küldését bármikor megtilthatja

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A VM GROUP által elhelyezett cookie-kon túl a Felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például, ha a felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.

A fenti célokból a VM GROUP Weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt “clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a Felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a Felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését (a cookie-kkal ellentétben) letiltsa böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításai az alábbi linkeken tekinthetőek meg:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se

Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Safari: https://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%20safari

XVI. Facebook:

A Weboldal www.facebook.com weblapon történő megosztását, kedvelését lehetővé tevő sütiket (pl.: facebook-gomb, facebook-megosztás gomb, facebook-like gomb) a Facebook Inc. társaság szolgáltatása teszi lehetővé, így ezekhez a fentebb leírt sütik által kezelt anonim adatokhoz a Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) is jogszerűen hozzáfér. További információért és a Facebook adatkezelési elveinek megismeréséért kérjük látogasson el a www.facebook.com weboldalra.

XVII. Instagram:

A Weboldal www.instagram.com közösségi oldalának meglátogatását megkönnyítő sütiket (Instagram-gomb) az Instagram LLC. szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt anonim adatokhoz az Instagram LLC. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA) is hozzáfér. Felhívjuk figyelmét, hogy az Instagram LLC. a Facebook Inc. tulajdonában álló vállalkozás, így az Instagram szolgáltatásait a Facebook Inc. biztosítja, ezért a szolgáltatás használata során megvalósuló adatkezelést a Facebook Inc. és az Instagram LLC. közösen végezheti.  További információért és az Instagram adatkezelési elveinek megismeréséért kérjük látogasson el a www.instagram.com weboldalra.

Tájékoztatjuk, hogy a Facebook és az Instagram a fentiekben leírt szolgáltatásai révén hozzáfér a webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok köréhez. A Facebook Inc. és az Instagram LLC. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználhatja.

XIX. Linkek

A Weboldal tartalmazhat olyan oldalakra mutató hivatkozásokat, amelyekre nem vonatkozik jelen Szabályzat, és ahol eltérő lehet az adatvédelmi gyakorlat. Ezek az oldalak nem állnak a VM GROUP tulajdonában és azokat nem a VM GROUP üzemelteti. Javasoljuk, hogy tanulmányozza ezen harmadik személyek oldalaira vonatkozó adatvédelmi szabályzatokat mielőtt valamely személyes adatát rendelkezésre bocsátja egy ilyen oldalon vagy ilyen oldal szolgáltatását veszi igénybe, mivel ezekért semmiféle felelősséget sem vállalunk, és nem ellenőrizzük azon eljárásokat, amelyekkel ezen oldalakon személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, hozzáférhetővé tételére vagy egyéb módon történő kezelésére sor kerül.

XX. A VM GROUP elérhetőségei

Cégnév: VM GROUP s.r.o.
Székhely: Gazdasor 38, 931 01, Somorja, Szlovákia
Adószám:
Cégjegyzékszám: 54 070 686
Bankszámla szám:
Ügyfélszolgálat elérhetősége: Hétfő – Péntek: 09:00-17:00 óráig
E-mail elérhetősége: info@nupo.hu

XXI. Jogorvoslati tájékoztató:

Tájékoztatjuk, hogy az adatfeldolgozással vagy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő sérelmeik kapcsán jogorvoslati eljárás lefolytatásáért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., illetve: www.naih.hu) és az illetékes bírósághoz jogosultak fordulni.

A Weboldal Felhasználója az jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a VM GROUP az Adatvédelmi Nyilatkozat szerint végzett adatkezeléshez.

A VM GROUP fenntartja magának a jogot a jelen nyilatkozat egyoldalú megváltoztatására.