Všeobecné obchodné podmienky

Podmienky predaja a používania

Podmienky používania webovej stránky nupo.com/sk alebo akejkoľvek internetovej stránky, na ktorú je táto webová stránka napojená („Webová stránka“). Táto stránka je určená na používanie len pre ľudí, ktorí majú 18 rokov a viac. Všetky výrobky na webovej sú dostupné. V prípade, že výrobok na predaj online sa na sklade minul alebo nie je k dispozícii, oznámime Vám to priamo e-mailom, aby sme Vám ponúkli náhradu alebo vrátenie plnej ceny položky. OBRÁZKY VÝROBKOV SÚ ZOBRAZENÍM – SKUTOČNÝCH VÝROBKOV. Webová stránka: Používanie a bezpečnosť Ste zodpovedný za akékoľvek činnosti, ku ktorým dôjde pod Vaším Účtom, ktorý je Vám poskytnutý. Súhlasíte, že nám okamžite oznámite akékoľvek neoprávnené použitie alebo nejaké iné porušenie bezpečnosti.

Ochrana osobných údajov

Svojou registráciou či vykonaním objednávky súhlasíte so zasielaním ponúk, katalógov a vzoriek NUPO. V prípade zadania e-mailovej adresy, či telefónneho čísla súhlasíte aj s pravidelným zasielaním informácií o novinkách a zvýhodnených ponukách balíčkov. Na základe tohto súhlasu je NUPO v zastúpení spoločnosti GROSSBYT, s.r.o., oprávnená zaradiť Vaše osobné informácie do databázy on-line zákazníkov a ako správca s nimi zachádza v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.Z., o ochrane osobných údajov. NUPO v zastúpení spoločnosti GROSSBYT, s.r.o., ako správca, je oprávnená spracovávať osobné údaje prostredníctvom určeného spracovateľa, ktorý už nepodlieha ďalšiemu súhlasu zákazníka.

Nupo.com/sk neprezradí informácie o svojich zákazníkoch tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ako súčasť služby, ktorú Vám ponúkame (napr. zariadenie dodávky Vašich výrobkov k Vám), bezpečnostných kontrol pre prieskum zákazníckeho správania a profilovanie zákazníkov. Nikdy nepredáme Vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo iné osobné informácie tretej strane bez Vášho dovolenia.

Cookies

Na nupo.com/sk používanie cookies, aby sme poskytovali lepšie služby a zistili, ktorú časť stránky považujete za zaujímavú – to nám umožňuje, aby sme stránku pre Vás vylepšili. “Cookies” sú údaje, ktoré si táto webová stránka ukladá cez internetový prehliadač na Vašom počítači a ktoré sa dajú neskôr vyvolať. Cookies nemôže čítať nikto iný ako webová stránka, ktorá ich vytvorila. Používame ich na poskytovanie lepšej služby Vám ako zákazníkovi. Vieme identifikovať používateľa a prispôsobiť Vašu návštevu Vašim potrebám, tým, že ju upravíme konkrétne pre Vás, napríklad tým, že Vás privítame, keď stránku navštívite znovu, alebo Vám Vašu opätovnú návštevu čo najviac uľahčíme.

Obsah na webovej stránke

Nupo si vyhradzuje právo prezradiť celkovú, anonymnú štatistiku o počte návštevníkov na našej stránke alebo počet objednávok zadaných návštevníkmi. Na zber dát o našich návštevníkoch a na čítanie kódov a cookies nájdených na nupo.com/sk používame nezávislú firmu. Tak cookies, ako aj kódy obsahujú štatistické informácie o našich predmetných návštevníkoch stránky, údaje o nastaveniach obrazovky návštevníkov a iné všeobecné informácie. Nupo.com/sk používa a ukladá tento typ informácií na zlepšenie našich služieb našim používateľom a zákazníkom.

Nupo A/S, ako je adresované dolu, dohliada ohľadne “Zákona o ochrane osobných údajov ”. Máte právo získať informácie o tom, aké údaje si Nupo o Vás ukladá. Toto právo sa dá uplatniť v súlade so zákonom a také požiadavky sa dajú zaslať na Nupo A/S:

E-mail: info@nupo.sk GROSSBYT, s.r.o., Dunajska 2, 81104, Bratislava, Poštová Adresa: Stará Vajnorská 147, 831 04, Bratislava

Webová stránka: Správanie

Súhlasíte, že budete dodržiavať všetky platné miestne, štátne, národné a medzinárodné zákony a predpisy a ste výhradne zodpovedný za všetky činy alebo opomenutia, ku ktorým dôjde počas Vášho používania, vrátane obsahu Vašich prenosov cez Stránku. Všetky informácie, návrhy, výkresy a iné špecifikácie poskytnuté na Webovej stránke sú výlučným vlastníctvom Nupo. Akékoľvek ich kopírovanie, prenos alebo retransmisia si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas od Nupo.

Webová stránka: Reklama

Vyhradzujeme si právo vždy dávať na webovú stránku reklamy a kampane. Zadávatelia reklamy a sponzori na Webovej stránke sú výhradne zodpovední za dodržanie všetkých miestnych národných, štátnych a medzinárodných zákonov (kde je to relevantné) a vylučujeme všetko ručenie akokoľvek tým spôsobené.

Cena tovarov

Cena produktov Nupo („Výrobky“) uvedená na Webovej stránke bude ako je uvedená v čase, keď zadáte objednávku na webovej stránke. Sme oprávnení ceny upravovať, aby sme vzali do úvahy navýšenia cien našich dodávateľov, alebo uvalenie nejakých nových daní alebo ciel, alebo ak kvôli chybe – cena za produkty na Webovej stránke je nesprávna. Ceny inzerované online nemusia odrážať ceny v sklade a v tomto prípade by sa malo s nimi zaobchádzať iba ako s výlučne online cenami.

Dodanie

Vynasnažíme sa Vám dodať výrobky do 3-5 pracovných dní od objednávky v rámci Slovenska. Ak sú výrobky dostupné ale niekedy sa môžu vyskytnúť meškania, ktoré sú mimo našej kontroly. Akékoľvek dátumy uvedené pre dodávku sú preto len približné. Ak sa dodávka omeškala viac ako 21 dní, máte právo spojiť sa s nami a odmietnuť výrobky prijať. Za týchto okolností vrátime peniaze, ktoré ste za výrobky zaplatili a taktiež za zaplatený poplatok za dodanie. V čase dodania budete požiadaný, aby ste podpisom potvrdili dodanie výrobkov, po tomto čase sa výrobky dostávajú do Vašej vlastnej zodpovednosti.

Reklamácie

Keď nakupujete online, máte zákonné právo vrátiť Výrobok (iný ako rýchlo sa kaziaci) do 14 dní po dodaní Vašej objednávky. Objednávku môžeme zmeniť alebo zrušiť, kým sa neodošle. Ako bola objednávka vyexpedovaná, výrobok nám môžete vrátiť a my zariadime vrátenie peňazí. Akékoľvek rozbitia alebo poškodenia sa musia nahlásiť do 24 hodín od kúpy/dodania.

Súlad so špecifikáciou

Všetky popisné záležitosti, výkresy, obrázky, farby, špecifikácie a reklama na Webovej stránke sú za výhradným účelom približného opísania výrobkov.

Bezpečnosť

Ak sú s výrobkami poskytnuté nejaké príručky, informácia pre pacientov alebo bezpečnostné pokyny, súhlasíte, že si ich prečítate a budete vždy starostlivo dodržiavať všetky podmienky v nich obsiahnuté. Akékoľvek informácie obsiahnuté na Webovej stránke nie sú zamýšľané ako vyčerpávajúce a ak nie ste skúsený v používaní výrobkov alebo ste si neistý svojimi schopnosťami, vždy by ste mali vyhľadať odbornú radu.

Odopretie záruky

Informácie obsiahnuté na Webovej stránke sú len pre informatívne.

Obmedzenia zodpovednosti

Do najplnšieho rozsahu dovoleného platným zákonom, za žiadnych okolností, vrátane, no nielen, nedbalosti, Vám nebudeme zodpovední za žiadne priame, nepriame, náhodné, zvláštne alebo následné škody, ktoré vyplynú z používania alebo neschopnosti používať Webovú stránku, akýchkoľvek zmien na Webovej stránke, akéhokoľvek materiálu alebo dát poslaných alebo prijatých alebo neposlaných alebo neprijatých alebo za ktorékoľvek z vyššie uvedených škôd, ktoré vyplývajú z používania alebo neschopnosti používať Výrobky. Naša zodpovednosť a zodpovednosť našich dodávateľov voči Vám a/alebo akýmkoľvek tretím stranám za ktorékoľvek z vyššie uvedeného za žiadnych okolností neprekročí 200 Eur.

Vlastnícke práva na obsah

Uznávate, že obsah, vrátane, no nielen, textu, softvéru, hudby, zvuku, fotografií, videí, grafiky alebo iného materiálu obsiahnutého buď v sponzorských reklamách alebo distribuovaných e-mailoch, komerčne vyrobených informácií Vám prezentovaných cez Webovú stránku, nami alebo našimi zadávateľmi reklamy alebo inými poskytovateľmi obsahu, je chránený autorským právom, obchodnými značkami, servisnými značkami, patentmi alebo inými vlastníckymi právami a zákonmi.

Zmluva

Nebude existovať žiadna zmluva medzi Vami a Nupo alebo niektorým partnerským obchodom Nupo na predaj nejakého výrobku alebo služby, pokiaľ a Nupo alebo partnerský obchod Nupo neprijme Vašu objednávku e-mailom, potvrdzujúcim, že odoslali Vašu objednávku. Prijatie sa bude považovať za kompletné keď Vám Nupo pošle potvrdzujúcí e-mail (či už e-mail dostanete alebo nie).

Zmena podmienok

Vyhradzujeme si právo meniť podmienky používania alebo politiky používania Webovej stránky (vrátane najmä tých, ktoré sa týkajú ceny alebo dostupnosti) kedykoľvek a upovedomiť Vás zaslaním zaktualizovanej verzie podmienok používania na Webovej stránke.

Všeobecné

Nebudeme zodpovední za žiadne nesplnenie našich záväzkov podľa týchto podmienok, ktoré je spôsobené okolnosťami resp. udalosťami vyššej moci.