VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

  1.  ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Predávajúcim je GROSSBYT, s.r.o. Dunajská 2, 811 08 Bratislava,  ktorá je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 14538/B,

IČO : 35716436

DIČ : 2020267095

IČ DPH Sk2020267095

e-mail : info@nupo.sk

kontakt : +421904 333 034

(ďalej len predávajúci)

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom

kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.3 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva

kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

1.4 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových obchodných podmienok.

  1. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach www.nupo.sk  predávajúceho.

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci emailom. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky. Informácie o tovare vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností, sú uvedené pri jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, a pod.).

  1. CENY

3.1 Predávajúci je platcom DPH.

3.2 Cena tovaru je uvedená vrátane dane s pridanej hodnoty. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

3.3 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

  1. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci prostredníctvom online platby cez platobnú bránu, alebo dobierkou u kuriéra. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci faktúru.

4.2 Platba je možná v Slovenskej republike v EUR.

4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, alebo elektronicky mailom.

  1. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho, ktorý nie je skladom je vo väčšine prípadov do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní, alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť.

5.2 O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky, alebo mailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto obchodných podmienok.

5.3 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

  1. DORUČENIE TOVARU

6.1 V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s dopravou tovaru.

6.2 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru kuriérskou službou.

6.3 Miesto odberu je určené v objednávke kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.5 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad) a dodací list.

Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu ak to vyžaduje povaha tovaru.

6.6 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu.

  1. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o  ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovak už kupujúci prevzal tovar do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.2 Tovar na vrátenie musí byť:,
a) nepoškodený
b) kompletný vrátane príslušenstva, dokumentácie, obalu
c) vrátane daňového dokladu (faktúry).

7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať vyplnený formulár odstúpenia od zmluvy (dostupný tu) a tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru; predávajúci neručí za prípadnú stratu, alebo poškodenie tovaru počas prepravy
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru poštovné, poistenie.

7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto všeobecných obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto všeobecných obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť. Nevyzdvihnutie zásielky z objednaným tovarom sa nepovažuje za odstúpenie od objednávky.

7.6 V prípade ak kupujúci  uviedol vo svojej objednávke identifikačné údaje o svojom podnikaní (IČO, DIČ, alebo IČ DPH) nemá právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu. V takomto prípade je len na predávajúcom, či zákazníkovi umožní vrátenie tovaru. Ak kupujúci pri vyplňovaní objednávkového formulára neuviedol firemné údaje, no podľa charakteru jeho objednávky je jasné, že bude tovar využívať v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, taktiež nemá právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

  1. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi príslušnými predpismi, a to najmä nie však výlučne Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníka a príslušnými právnymi predpismi.

8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov; ak na tovare alebo jeho obale je uvedená iná záručná doba, platí záručná doba uvedená na tovare alebo na jeho obale. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).

8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s faktúrou, alebo s kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady prostredníctvom vyplneného reklamačného formulára.

8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:
8.5.1. Čo najskôr nás informovať emailom, alebo telefonicky o chybe výrobku.
8.5.2. Poslať produkt (tovar) späť na adresu firmy predávajúceho spolu s vyplneným reklamačným formulárom a faktúrou. Reklamačný formulár je dostupný tu.

  1. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE

9.1 Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ  právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

9.2 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 , Odbor výkonu dozoru.

9.3Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky objednávky vybavené na ich základe sa riadia príslušnými platnými právnymi predpismi v Slovenskej republike.

9.4 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny sa nevzťahujú na objednávky pred zmenou všeobecných obchodných podmienok  bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

9.5. Spracovanie osobných údajov sa riadi zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Viac informácií o Ochrane osobných informácií nájdete tu.

9.6 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 09.04.2018.