Zásady ochrany osobných údajov

Identifikácia prevádzkovatela a kontaktné údaje

Prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “Všeobecné nariadenie o ochrane údajov”) (používané je označenie anglickou skratkou “GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je spoločnosť GROSSBYT, s.r.o., so sídlom Dunajská 2, 811 08 Bratislava, reg. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka c. 14538/B (ďalej len ako „GROSSBYT“).

Ak máte otázky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na web stránke www.nupo.com/sk, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: info@nupo.sk

Zásady spracovania osobných údajov

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo na základe údajov identifikovateľnej fyzickej osoby. Ide o informácie ako napríklad: meno, adresa, vek, telefonický kontakt, e-mailová adresa, dátum narodenia, rodné číslo, IP adresa alebo správanie užívateľa stránky. Akékoľvek spracovanie osobných údajov (napr. vyhľadávanie, ukladanie, zhromažďovanie, používanie alebo prenos) si vždy vyžaduje právny základ a Váš súhlas.

Osobné údaje sú vymazané ihneď, ako je naplnený účel ich spracovania (prípadne dlhšie ak sú zákonom stanovené lehoty na uchovávanie osobných údajov).

Spracovanie osobných údajov

 1. Webové stránky

Spracovanie osobných údajov sa vzťahuje na web stránku www.nupo.com a jej podstránky.

Osobné údaje návštevníkov našej webovej stránky zaznamenávame a používame iba v nevyhnutnom rozsahu pre potreby prevádzkovania funkčnej webovej stránky a jej obsah a služby.

Ide o údaje, ktoré sa automaticky prenášajú a dočasne ukladajú na náš server v tzv. logovacích súboroch. Tieto údaje spracovávame na nasledujúce účely:

 • Zabezpečenie bezproblémového pripojenia na webovú stránku
 • Administratíva webovej stránky
 • Zabezpečenie užívateľsky pohodlného užívania webovej stránky

Osobné údaje, ktoré na tieto účely zhromažďujeme sú:

 • IP adresa
 • Názov a URL prevzatého súboru
 • Datum a čas prístupu
 • Použitý prehliadač, prípadne operačný systém Vášho počítača a meno internetového prevádzkovateľa, ktorého služby pripojenia využívate

Právnym základom na spracovanie osobných údajov je čl. 1 ods. písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Ich spracovanie je nevyhnutné na prevádzkovanie webovej stránky a tým na účely oprávneného záujmu pri ich fungovaní. Proti tomuto spracovaniu údajov je možné namietať, avšak bez spracovania Vašich osobných údajov nie je možné stránku navštíviť, resp. nebudete môcť využívať všetky jej funkcie.

Osobné údaje v tomto prípade budú vymazané alebo zablokované ihneď ako dôjde k naplneniu účelu ich spracovania. K dlhšej dobe ich uchovávania pristupujeme len v prípade, ak to vyžaduje zákon.

2)   Nákup tovarov a/alebo služieb cez e-shop www.nupo.com

Spoločnosť GROSSBYT ako prevádzkovateľ osobných údajov spracováva za účelom uzavretia kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy s Vami (ďalej ako „Zmluva“) prostredníctvom e-shopu www.nupo.com, plnenia tejto Zmluvy, vrátane dodania tovarov a/alebo služieb a vybavenia prípadných Vašich reklamácií, Vaše nasledovné osobné údaje:

 •           meno a priezvisko, príp. titul
 •           adresa
 •           telefónne císlo
 •           e-mailová adresa
 •           obchodné meno – fyzickej osoby podnikateľa
 •           IČO, DIČ, IČ DPH
 •           údaje súvisiace s platbou za tovar a/alebo službu (číslo účtu, pripísaná suma, dátum úhrady)

V prípade, že nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť Zmluvu a dodať Vám tovary a/alebo služby.

Vaše osobné údaje spracovávame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) zákona c. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“), resp. článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“). V prípade vybavovania reklamácií spracovávame Vaše osobné údaje na základe ustanovenia § 13 ods. 1 pícm. c) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje uchovávame počas doby, na ktorú bol súhlas udelený, prípadne do odvolania Vášho súhlasu, resp. do vznesenia Vašej námietky. Údaje budú ďalej spracovávané počas nevyhnutnej doby oprávneného záujmu (daňové povinnosti a pod.). Ak svoj súhlas odvoláte, alebo vznesiete námietku, bude príslušná kontaktná adresa zablokovaná pre ďalšie spracovanie údajov.

  3)   Marketing

Spoločnosť GROSSBYT v nadväznosti na Váš nákup tovarov alebo služieb prostredníctvom e-shopu www.nupo.com Vám môže na vašu e-mailovú adresu, príp. telefónne číslo, zasielať informácie o vlastných podobných tovaroch alebo službách. Umožňuje nám to ustanovenie § 62 ods. 3 zákona c. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Zasielanie takýchto Newsletterov môžete kedykoľvek jednoducho odmietnuť. Doručovanie takýchto Newsletterov zrušíte prostredníctvom odkazu uvedeného priamo v každom takom Newsletteri alebo e-mailom na e-mailovú adresu prevádzkovateľa info@nupo.sk.

Prihlásením sa na odber Newsletteru ste vyjadrili súhlas alebo vyjadríte súhlasíte, aby spoločnosť GROSSBYT ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúvala Vaše nasledovné osobné údaje:

 •       emailová adresa

Spoločnosť GROSSBYT spracúva tieto osobné údaje na účely zasielania marketingovej komunikácie. Na Vašu e-mailovú adresu môžú byť zasielané obsahujúce aktuálne novinky, akcie, prípadne ďalšie marketingové informácie o ponúkaných tovaroch a/alebo službách.

Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli alebo poskytnete na tento účel, budeme spracovávať až do odvolania Vášho súhlasu s odberom Newsletteru. Z odoberania Newsletteru sa môžete kedykoľvek jednoducho odhlásiť tak, že svoj súhlas odvoláte prostredníctvom odkazu uvedeného priamo v každom Newsletteri alebo e-mailom na e-mailovú adresu prevádzkovateľa info@nupo.sk.  Ak svoj súhlas odvoláte, alebo vznesiete námietku, bude príslušná kontaktná adresa zablokovaná pre ďalšie spracovanie údajov.

4)   Registrácia používateľského účtu zákazníka na www.nupo.com

Odoslaním registračného formulára používateľského účtu zákazníka ste vyjadrili alebo vyjadríte súhlas s tým, aby spoločnosť GROSSBYT ako prevádzkovateľ osobných údajov spracovával Vaše nasledovné osobné údaje:

 •       meno a priezvisko, príp. titul
 •       adresa
 •       e-mailová adresa
 •       telefónne číslo
 •       vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácii používateľského účtu

Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je podmienkou registrácie a vytvorenia používateľského účtu zákazníka. Zaregistrovaním a vytvorením si používateľského účtu zákazníka nebudete musieť tieto osobné údaje vypĺňať pri každej návšteve e-shopu www.nupo.com odznova. Stránka www.nupo.com automaticky predvyplní Vaše osobné údaje vo formulári pri objednávaní tovarov a/alebo služieb, umožní Vám prístup k histórii Vašich objednávok, vrátane sledovania stavu Vašich aktuálnych objednávok.

Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete na tento účel, budeme spracúvať po dobu trvania Vašej registrácie Vášho používateľského účtu na stránkach www.nupo.com.  

5)   Prihlásenie do používateľského účtu na e-shope www.nupo.com

Prihlásením sa do používateľského účtu na e-shope www.nupo.com ste vyjadrili alebo vyjadríte súhlas s tým, aby spoločnosť GROSSBYT ako prevádzkovateľ osobných údajov spracovával Vaše nasledovné osobné údaje:

 •      prihlasovacie meno
 •      heslo

Prihlásením sa do používateľského účtu zadaním prihlasovacieho mena a hesla máte prístup k histórii Vašich objednávok, vrátane sledovania stavu Vašich aktuálnych objednávok, objednávkový formulár máte automaticky predvyplnený Vašimi osobnými údajmi.

Vaše osobné údaje spracúvame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete na tento účel, budeme spracúvať po dobu trvania Vašej registrácie Vášho používateľského účtu na stránkach www.nupo.com.  

6)  Odoslanie kontaktného formuláru

Odoslaním kontaktného formuláru s dopytom/otázkou cez webovú stránku www.nupo.com súhlasíte, aby GROSSBYT ako prevádzkovateľ spracovával Vaše nasledovné osobné údaje:

 •      meno a priezvisko
 •      adresa
 •      telefonický kontakt
 •      e-mailová adresa
 •      číslo objednávky
 •      text správy

Meno a priezvisko, e-mailovú adresa, adresu a telefonický kontakt spolu s textom správy, prípadne číslom objednávky spracúvame za účelom odpovede na Váš dopyt/otázku. Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Tieto osobné údaje budeme spracúvať do vyriešenia Vášho dopytu/otázky, najdlhšie však po dobu 1 roka, pokiaľ nám neudelíte súhlas s dlhšou dobou spracovania.  

7)   Pridanie komentáru alebo recenzie tovaru a/alebo služby

Pridaním komentáru cez webovú stránku www.nupo.com, prípadne pridaním recenzie tovaru a/alebo služby súhlasíte, aby GROSSBYT ako prevádzkovateľ spracúval Vaše nasledovné osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Telefonický kontakt
 • E-mailová adresa
 • Text komentára alebo recenzie

Meno a priezvisko, e-mailová adresa, text komentára spracúvame za účelom zverejnenia Vášho komentára alebo recenzie na webovej stránke www.nupo.com. Nakoľko komentár alebo recenzia sú na našich stránkach verejne prístupné, v prípade, že ich obsah bude v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo bude obsahovať hanlivé, urážlivé výrazy, vyhradzujeme si právo takýto komentár alebo recenziu nezverejniť, prípadne ich vymazať. Osobné údaje získané na tento účel spracúvame na základe Vášho súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje budeme spracúvať počas nevyhnutnej doby  a zároveň počas udelenia Vášho súhlasu, pokiaľ nám neudelíte súhlas s dlhšou dobou spracúvania. O odstránenie komentára alebo recenzie nás môžete kedykoľvek požiadať e-mailom na e-mailovú adresu info@nupo.sk.

8) Sociálne plug-ins (Facebook, Instagram, Youtube)

Webová stránka www.nupo.com používa plugin sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Tento plugin Vám umožní zdieľať obsah webovej stránky www.nupo.com s Vašimi priateľmi na sociálnej sieti Facebook. Na základe toho získa Facebook informáciu o tom, ktorá webová stránka našej internetovej ponuky bola aktivovaná. Ak ste na sociálnej sieti Facebook prihlásený, môže Facebook Vašu návštevu našej webovej stránky priradiť Vášmu sieťovému kontu.

Zdieľaním obsahu webovej stránky alebo podstránky www.nupo.com na sociálnej sieti Facebook súhlasíte, aby Facebook ako prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje v súlade so svojimi Zásadami využívania údajov. Viac informácií nájdete na tomto linku: https://www.facebook.com/about/privacy/your-info
Osobné údaje získané na tento účel spracúvame na základe Vášho súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Na našej internetovej stránke sa používajú aj sociálne pluginy Instagramu, ktorý prevádzkuje spoločnosť Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Pluginy sú označené logom Instagramu. Účel a rozsah zberu údajov a ďalšie spracúvanie a používanie údajov zo strany Instagramu a s tým súvisiace vaše práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia nájdete v pokynoch o ochrane údajov spoločnosti Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Ak nechcete aby Instagram priamo priradil údaje zozbierané prostredníctvom našej internetovej prezentácie k vášmu Instagramovému účtu, musíte sa pred návštevou našej internetovej stránky odhlásiť z Instagramu. Nahratie Instagram pluginov môžete kompletne zakázať aj pomocou add-ons pre Váš prehliadač, napr. pomocou skript-blockera „NoScript“ (http://noscript.net/).

Na pridávanie videí používame o. i. poskytovateľa YouTube. YouTube prevádzkuje spoločnosť YouTube LLC so sídlom 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA.  YouTube zastupuje Google Inc. so sídlom v 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Na niektorých našich internetových stránkach používame pluginy poskytovateľa YouTube. Ak si vyvoláte nejakú internetovú stránku našej internetovej prezentácie s takýmto pluginom a zároveň kliknete na príslušnú ikonu pluginu, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Server YouTube dostane tak informáciu, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ďalšie informácie o spracúvaní údajov a pokyny k ochrane údajov spoločnosti YouTube (Google) nájdete na https://policies.google.com/privacy?hl=sk

9)  Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory

GROSSBYT spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory Vaše nasledovné osobné údaje:

 •    Meno a priezvisko, príp. titul
 •    E-mailová adresa
 •    Adresa
 •    Telefónne číslo
 •    Číslo objednávky
 •    Komunikácia a informácia, ktoré nám počas poskytovania podpory poskytnete

Vyššie uvedené osobné údaje spracúvame za účelom poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory v súvislosti s uzavretím zmluvy, plnením zmluvy, predzmluvnými rokovaniami alebo vybavovania reklamačných konaní. Na tento účel spracúvame osobné údaje v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) Zákona a článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje poskytnuté v spojitosti s týmto účelom spracúvame do uplynutia záručnej doby, resp. 1 rok od poskytnutia osobných údajov, podľa toho, čo nastane neskôr. Vaše osobné údaje nezamýšľame prenášať do tretej krajiny.

10)  Spracovanie osobných údajov na plnenie zákonných povinností

GROSSBYT spracúva osobné údaje uvedené v odsekoch 1) až 10) týchto Zásad ochrany osobných údajov na účely plnenia zákonných povinností.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach).

Príjemcom osobných údajov môžu byť nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, audítori, advokáti, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom. 

Automatizované rozhodovanie

Vaše osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

Cookies

Spoločnosť GROSSBYT, s.r.o. so sídlom na Dunajská 2, 811 08 Bratislava je prevádzkovateľom spracovávaných osobných údajov v súvislosti s používaním súborov Cookies a iných podobných techník na spracovanie osobných údajov pri návšteve a využívaní funkcií stránky www.nupo.com a jej podstránok. Súbory cookies využívame napríklad na rozpoznanie preferencií návštevníkov našej stránky a za účelom úpravy stránky zodpovedajúcim spôsobom. Toto vo veľkej miere zabezpečuje priaznivosť pri navigácii a užívateľskú prívetivosť stránky. Súbory cookies taktiež pomáhajú na identifikáciu obľúbených častí našej web stránky.

Súbory cookies sú veľmi malé súbory uložené  na pevnom disku návštevníka stránky a ukladajú informácie na určité časové obdobie aj za účelom identifikácie návštevníka stránky. Používame trvalé a dočasné cookies a Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby Vás o ich používaní informoval.

Ak pri návšteve našej web stránky odmietnete všetky cookies, pravdepodobne nebudete môcť využívať celú jej funkcionalitu.

Používame nasledovné cookies:

Potrebné cookies: Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre pohyb na stránke a yužívanie jej funkcií ako je prístup k oblasti chránenej heslom. Bez týchto cookies nie sme schopní poskytnúť Vám určité fukncie web stránky. Používame ich na identifikáciu registrovaného užívateľa počas jeho návštevy ako aj po návrate na stránku.

Preferencie: Tieto súbory cookies umožňujú zapamätanie si informácií o návštevníkovi z jeho predchádzajúcej návštevy web stránky (napr. používateľské meno, jazyk, aktuálna poloha, …) a môžu tak ponúknuť optimalizované funkcie prispôsobené návštevníkovi. Tieto súbory zároveň slúžia aj na udržiavanie Vašich nastavení, ako napríklad veľkosť písma a pod., ktoré si návštevník vytvorí pri návšteve web stránky. Tieto súbory cookies nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by mohli byť následne použité na cielený marketing a nemôžu taktiež sledovať aktivitu Vášho prehliadača na iných web stránkach.

Štatistiky: Cookies zaznamenávajúce tzv. performance cookies zbierajú informácie o tom, ako používajú návštevníci našu web stránku. Všetky informácie o návštevníkoch sú anonymné a slúžia výlučne na zlepšenie funkčnosti. Používame ich na generovanie štatistických údajov o využívaní našej web stránky a zároveň na spätnú väzbu efektívnosti našich reklamných kampaní.

Marketing: Tieto súbory cookies sa používajú na personalizovanú reklamu. Ide o reklamu prispôsobenú konkrétnemu návštevníkovi web stránky. Merajú efektívnosť reklamných kampaní a monitorujú správanie návštevníkov web stránky po zobrazení reklamy. Tieto súbory cookies sú zvyčajne umiestnené na stránkach reklamných sietí so súhlasom prevádzkovateľa stránky. Rozpoznávajú návštevu web stránky a následne túto informáciu poskytujú iným subjektom, ako napr. reklamným spoločnostiam. Používame cielené súbory cookies na prepojenie so sociálnymi sieťami, ktoré následne využívajú informácie o návšteve web stránky a prispôsobujú reklamu pre Vás na iných web stránkach.

Právny základ

Právny základ spracovania osobných údajov prostredníctvom cookies súborov je v čl. 6 ods. 1 písm. f( Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Ide teda o oprávnený záujem prevádzkovateľa web stránky, spoločnosti GROSSBYT, s.r.o..

Súbory cookies je možné slobodne vymazať, prípadne vopred nastaviť Váš prehliadač tak, aby Vás upozorňoval ak sa Vám server snaží zaslať cookie alebo ho odmietol. Cookies z Vášho zariadenia môžete zmazať kedykoľvek. Odhlásenie z odberu všetkých cookies je zároveň námietkou proti spracúvaniu osobných údajov, na čo máte právo podľa čl. 21 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Doba uchovávania

Ak na účely opísané vyššie už nie sú prenášané cookies potrebné, sú vymazané. Ďalej sú ukladané iba v prípadoch, ktoré vyžaduje zákon.

Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Vám v zmysle Zákona patria nasledovné práva:

Právo prístupu k osobným údajom

Právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a ak spracúvame Vaše osobné údaje, tak máte právo na prístup k týmto osobným údajom. Ďalej máte právo požadovať od nás informáciu o tom, ktoré kategórie osobných údajov o Vás spracúvame, na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje, dobe ich uchovávania, s kým Vaše osobné údaje zdieľame, aké máte práva, od koho sme získali Vaše osobné údaje (ak sme ich nezískali od Vás), informáciu o tom, či spracovávanie zahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, ak sa Vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny, informáciu o tom, ako zabezpečíme ich ochranu.

Čl. 15 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

Právo na opravu osobných údajov

Máme záujem na tom, aby Vaše osobné údaje boli správne a aktuálne. V prípade, že zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, neváhajte nás kontaktovať, máte právo na opravu Vašich nesprávne uvedených osobných údajov, ako aj ich aktualizáciu, prípadne doplnenie osobných údajov.

Čl. 16 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na vymazanie osobných údajov, pričom tieto osobné údaje na Vaše požiadanie bezodkladne vymažeme, ak už nie sú potrebné pre účel, na ktoré sa získali alebo spracúvali; alebo ak sme získali osobné údaje protizákonne; alebo ak ste namietli spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu; alebo ak nám taká povinnosť vyplýva zo Zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Čl. 17 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípadoch, keď namietnete správnosť osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, alebo sme využili Vaše osobné údaje protizákonne.

Čl. 18 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo od nás žiadať, aby sme Vám Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali na základe Vášho súhlasu alebo na splnenie zmluvy, poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Čl. 20 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

Právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov

V prípade, že budete mať pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním Vašich osobných údajov, máte právo obrátiť sa na nás alebo na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Čl. 77 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

Nástroje na analýzu a sledovanie

Na optimalizáciu a užívateľsky orientovaný dizajn web stránky používame nástroje na sledovanie a analýzu. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov nevyhnutných na použitie nástrojov sledovania a analýzy je čl. 6 ods. 1 písm. F) Všeobecného nariadenia a ochrane osobných údajov (GDPR).

Google Analytics – služba Google Analytics používa súbory cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo Vašom počítači a slúžia na analýzu používania web stránky návštevníkmi. Informácie generované súbormi cookies o používaní týchto web stránok sú obvykle prenášané a ukladané na server Google v USA. Na web stránke je aktivovaná IP anonymizácia a Vaša IP adresa bude teda najskôr skrátená spoločnosťou Google v členských krajinách Európskej únie. Spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia Vášho používania web stránky, zostavovania prehľadov o aktivite na web stránke a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa activity na web stránke a používania internetu.

Voči vytvorenie pseudonymných používateľských profilov môžete kedykoľvek namietať či už nastavením súborov cookies, čo dá pokyn spoločnosti Google aby neuchovávala a nepoužívala Vaše údaje na účely analýzy, alebo nastavením Vášho softvéru v prehliadači, prípadne nainštalovaním doplnku prehliadača (plug-in), ktorý zabraňuje sledovaniu.

Komu poskytneme Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté podľa §34 Zákona č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov kuriérskym spoločnostiam rovnako ako Slovenskej pošte, a.s. za účelom dodania Vami objednaného tovaru. Títo poskytovatelia služieb budú mať prístup k Vašim údajom len v rozsahu a na dobu, ktorá je potrebná na poskytnutie konkrétnej služby. 

Títo poskytovatelia od nás dostanú nasledovné údaje na realizáciu konkrétnej zákazky:

 • Vaše meno,
 • Vaša dodacia adresa,
 • Vaša e-mailová adresa a telefónne číslo (ak Vás kuriérska spoločnosť chce informovať o predpokladanom dátume dodania e-mailom alebo formou sms).

Pri nákupe tovaru ponúkame rôzne možnosti platby, ako napríklad platbu vopred, platbu kreditnou kartou, alebo platbu na faktúru. Na tento účel môžeme poskytnúť platobné údaje poskytovateľom platobných služieb, s ktorými spolupracujeme. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov poskytovateľmi platobných služieb nájdete v ich smerniciach o ochrane osobných údajov.

Platnosť zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.05.2018. Spoločnosť GROSSBYT si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť Zásady ochrany osobných údajov, najmä s cieľom prispôsobiť ich ďalšiemu vývoju právnej úpravy, ako aj vývoju našej webovej stránky alebo zavádzaniu nových nástrojov a technológií.

Práva dotknutých osôb

Každá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, má právo na informácie o spracovaní jej osobných údajov. Zároveň má právo na právo na vymazanie, opravu, obmedzenie spracúvania a/alebo práva namietať voči spracúvaniu, ako aj právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu ako aj prenosnosť osobných údajov. Príslušným dozorným orgánom s Slovenskej republike je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Telefón: +421 /2 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

V prípade žiadostí týkajúcich sa ochrany údajov alebo Vašich osobných údajov v konte www.nupo.com sa môžete obrátiť emailom na:

info@nupo.sk

alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.