Zásady ochrany osobných údajov

Identifikácia prevádzkovateľa a kontaktné údaje

Spoločnosť GROSSBYT s.r.o., so sídlom Gessayova 2598/10 851 03 Bratislava, reg. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.14538/B(ďalej len ako , nupo.com/sk“) je prevádzkovateľom osobných údajov. Ak máte otázky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na webových stránkach www.nupo.com/sk, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: info@nupo.sk

Spracúvanie osobných údajov

1) Nákup tovarov a/alebo služieb cez e-shop www.nupo.com/sk

Spoločnosť GROSSBYT s.r.o. ako prevádzkovateľ osobných údajov spracováva za účelom uzavretia kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy s Vami (ďalej ako „Zmluva“) prostredníctvom e-shopu www.nupo.com/sk  plnenia tejto Zmluvy, vrátane dodania tovarov a/alebo služieb a vybavenia prípadných Vašich reklamácií, Vaše nasledovné osobné údaje:

– meno a priezvisko, príp. titul
– adresa
– telefónne číslo
– e-mailová adresa
– obchodné meno – fyzickej osoby podnikateľa
– IČO, DIČ, IČ DPH
– údaje súvisiace s platbou za tovar a/alebo službu (číslo účtu, pripísaná suma, dátum úhrady),

V prípade, že nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť Zmluvu a dodať Vám tovary a/alebo služby.

Vaše osobné údaje spracovávame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“), resp. článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“). V prípade vybavovania reklamácií spracovávame Vaše osobné údaje na základe ustanovenia § 13 ods. 1 pícm. c) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Príjemcami osobných údajov môžu byť naši zmluvní partneri:

– kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečí doručenie tovaru, ako sprostredkovateľ, – GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.,
– Microsoft Ireland Operations Limited, The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Írsko, ako sprostredkovateľ
– uviesť hostingovú spoločnosť,
– prípadne ďalšie konkrétne spoločnosti, ktoré prijímajú osobné údaje od nás

Uchovávanie a spracovávanie vami poskytnutých osobných údajov je za týmto účelom 5 rokov po splnení poslednej časti plnenia Zmluvy, pokiaľ nám zo všeobecne záväzného právneho predpisu nevyplýva povinnosť uchovávať zmluvnú dokumentáciu dlhšiu dobu. Osobné údaje nezamýšľame prenášať do tretích krajín.

2) Priamy marketing

Spoločnosť GROSSBYT s.r.o.s nadväznosti na Váš nákup tovarov alebo služieb prostredníctvom e-shopu www.nupo.com/sk  Vám môžeme na vašu e-mailovú adresu, príp. telefónne číslo, zasielať informácie o vlastných podobných tovaroch alebo službách. Umožňuje nám to ustanovenie § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Zasielanie takýchto Newsletterov môžete kedykoľvek jednoducho odmietnuť. Doručovanie takýchto Newsletterov zrušíte prostredníctvom odkazu uvedeného priamo v každom takom Newsletteri alebo e-mailom na e-mailovú adresu prevádzkovateľa info@nupo.sk

Osobné údaje na účely priameho marketingu sú ďalej spracúvané prostredníctvom:

– služby Mailchimp, ktorú prevádzkuje spoločnosť The Rocket Science Group LLC, Georgia, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308 ako sprostredkovateľ. K prenosu osobných údajov do tretej krajiny spoločnosti The Rocket Science Group LLC v Spojených štátoch amerických dochádza v súlade s článkom 45 Nariadenia GDPR, t.j. na základe toho, že táto spoločnosť je certifikovaným účastníkom rámca – „EU-USA Privacy Shield“. Spoločnosť The Rocket Science Group LLC spracúva osobné údaje v súlade so svojou politikou ochrany osobných údajov (viac informácií na stránke https://mailchimp.com/legal/privacy/).

– digitálnej agentúry [obchodné meno, sídlo agentúry, IČO].

3) Prihlásenie sa na odber Newslettera

Prihlásením sa na odber Newsletteru ste vyjadrili súhlas alebo vyjadríte súhlasíte, aby spoločnosť www.nupo.com/sk ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúvala Vaše nasledovné osobné údaje:

– emailová adresa

Spoločnosť www.nupo.com/sk spracúva tieto osobné údaje na účely zasielania marketingovej komunikácie Na Vašu e-mailovú adresu môžú byť zasielané obsahujúce aktuálne novinky, akcie, prípadne ďalšie marketingové informácie o ponúkaných tovaroch a/alebo službách.

Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje na účely zasielania Newsletterov sú ďalej spracúvané prostredníctvom:

– služby Mailchimp, ktorú prevádzkuje spoločnosť The Rocket Science Group LLC, Georgia, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308 ako sprostredkovateľ. K prenosu osobných údajov do tretej krajiny spoločnosti The Rocket Science Group LLC v Spojených štátoch amerických dochádza v súlade s článkom 45 Nariadenia GDPR, t.j. na základe toho, že táto spoločnosť je certifikovaným účastníkom rámca – „EU-USA Privacy Shield“. Spoločnosť The Rocket Science Group LLC používa osobné údaje v súlade so svojou politikou ochrany osobných údajov (viac informácií na stránke https://mailchimp.com/legal/privacy/).

– digitálnej agentúry [obchodné meno, sídlo agentúry, IČO].

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli alebo poskytnete na tento účel, budeme spracovávať až do odvolania Vášho súhlasu s odberom Newsletteru. Z odoberania Newsletteru sa môžete kedykoľvek jednoducho odhlásiť tak, že svoj súhlas odvoláte prostredníctvom odkazu uvedeného priamo v každom Newsletteri alebo e-mailom na e-mailovú adresu prevádzkovateľa info@nupo.sk

4) Registrácia používateľského účtu zákazníka na www.nupo.com/sk

Odoslaním registračného formulára používateľského účtu zákazníka ste vyjadrili alebo vyjadríte súhlas s tým, aby spoločnosť www.nupo.com/sk ako prevádzkovateľ osobných údajov spracovával Vaše nasledovné osobné údaje:

– meno a priezvisko, príp. titul
– adresa
– e-mailová adresa
– telefónne číslo
– vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácii používateľského účtu

Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je podmienkou registrácie a vytvorenia používateľského účtu zákazníka. Zaregistrovaním a vytvorením si používateľského účtu zákazníka nebudete musieť tieto osobné údaje vypĺňať pri každej návšteve e-shopu www.nupo.com/sk odznova. www.nupo.com/sk  automaticky predvyplní Vaše osobné údaje vo formulári pri objednávaní tovarov a/alebo služieb, umožní Vám prístup k histórii Vašich objednávok, vrátane sledovania stavu Vašich aktuálnych objednávok.

Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete na tento účel, budeme spracúvať po dobu trvania Vašej registrácie Vášho používateľského účtu na stránkach www.nupo.com/sk.

5) Prihlásenie do používateľského účtu na e-shope www.nupo.com/sk

Prihlásením sa do používateľského účtu na e-shope www.nupo.com/sk ste vyjadrili alebo vyjadríte súhlas s tým, aby spoločnosť www.nupo.com/sk ako prevádzkovateľ osobných údajov spracovával Vaše nasledovné osobné údaje:

– prihlasovacie meno
– heslo

Prihlásením sa do používateľského účtu zadaním prihlasovacieho mena a hesla máte prístup k histórii Vašich objednávok, vrátane sledovania stavu Vašich aktuálnych objednávok, objednávkový formulár máte automaticky predvyplnený Vašimi osobnými údajmi.

Vaše osobné údaje spracúvame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete na tento účel, budeme spracúvať po dobu trvania Vašej registrácie Vášho používateľského účtu na stránkach www.nupo.com/sk.

6) Odoslanie kontaktného formuláru

Odoslaním kontaktného formuláru s dopytom/otázkou cez webovú stránku www.nupo.com/sk súhlasíte, aby www.nupo.com/sk ako prevádzkovateľ spracovával vaše nasledovné osobné údaje:

– meno a priezvisko
– e-mailová adresa
– text správy

Meno a prievisko, e-mailová adresa, text správy spracúvame za účelom odpovede na Váš dopyt/otázku. Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Tieto osobné údaje budeme spracúvať do vyriešenia vášho dopytu/otázky, najdlhšie však po dobu 1 roka, pokiaľ nám neudelíte súhlas s dlhšou dobou spracúvania.

7) Pridanie komentáru alebo recenzie tovaru a/alebo služby

Pridaním komentáru cez webovú stránku www.nupo.com/sk, prípadne pridaním recenzie tovaru a/alebo služby súhlasíte, aby www.nupo.com/sk ako prevádzkovateľ spracúval Vaše nasledovné osobné údaje:

– Meno a priezvisko, príp. titul
– E-mailová adresa
– Text komentára alebo recenzie

Meno a priezvisko, e-mailová adresa, text komentára spracúvame za účelom zverejnenia Vášho komentára alebo recenzie na webovej stránke www.nupo.com/sk Nakoľko komentár alebo recenzia sú na našich stránkach verejne prístupné, v prípade, že ich obsah bude v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo bude obsahovať hanlivé, urážlivé výrazy, vyhradzujeme si právo takýto komentár alebo recenziu nezverejniť, prípadne ich vymazať. Osobné údaje získané na tento účel spracúvame na základe Vášho súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje budeme spracúvať po dobu 10 rokov, pokiaľ nám neudelíte súhlas s dlhšou dobou spracúvania. O odstránenie komentára alebo recenzie nás môžete kedykoľvek požiadať e-mailom na e-mailovú adresu info@nupo.sk

8) Zdieľanie obsahu webovej stránky na sociálnej sieti Facebook

Webová stránka www.nupo.com/sk používa plugin sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Tento plugin Vám umožní zdieľať obsah webovej stránky www.nupo.com/sk s Vašimi priateľmi na sociálnej sieti Facebook. Na základe toho získa Facebook informáciu o tom, ktorá webová stránka našej internetovej ponuky bola aktivovaná. Ak ste na sociálnej sieti Facebook prihlásený, môže Facebook Vašu návštevu našej webovej stránky priradiť Vášmu sieťovému kontu.

Zdieľaním obsahu webovej stránky alebo podstránky www.nupo.com/sk na sociálnej sieti Facebook súhlasíte, aby Facebook ako prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje v súlade so svojimi Zásadami využívania údajov. Viac informácií nájdete na tomto linku: https://www.facebook.com/about/privacy/your-info

Osobné údaje získané na tento účel spracúvame na základe Vášho súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

9) Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory

www.nupo.com/sk spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory Vaše nasledovné osobné údaje:

– -Meno a priezvisko, príp. Titul
– E-mailová adresa
– adresa
– Telefónne číslo
– Číslo objednávky
– Komunikácia a informácia, ktoré nám počas poskytovania podpory poskytnete

Vyššie uvedené osobné údaje spracúvame za účelom poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory v súvislosti s uzavretím zmluvy, plnením zmluvy, predzmluvnými rokovaniami alebo vybavovania reklamačných konaní. Na tento účel spracúvame osobné údaje v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) Zákona a článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje poskytnuté v spojitosti s týmto účelom spracúvame do uplynutia záručnej doby, resp. 1 rok od poskytnutia osobných údajov, podľa toho, čo nastane neskôr. Vaše osobné údaje nezamýšľame prenášať do tretej krajiny.

10) Podpora prostredníctvom chatu na www.nupo.com/sk

www.nupo.com/sk spracúva na účely poskytovania podpory prostredníctvom chatu Vaše nasledovné osobné údaje:

– IP adresa,
– Meno a priezvisko, príp. Titul
– E-mailová adresa
– Adresa
– Telefónné číslo
– História objednávok
– Komunikácia a informácia, ktoré nám počas poskytovania podpory poskytnete

Vyššie uvedené osobné údaje spracúvame za účelom poskytovania podpory prostredníctvom chatu v súvislosti s uzavretím zmluvy, plnením zmluvy, predzmluvnými rokovaniami alebo vybavovania reklamačných konaní. Na tento účel spracúvame osobné údaje v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) Zákona a článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje poskytnuté v spojitosti s týmto účelom spracúvame do uplynutia záručnej doby, resp. 1 rok od poskytnutia osobných údajov, podľa toho čo nastane neskôr. Vaše osobné údaje nezamýšľame prenášať do tretej krajiny.

11) Spracúvanie osobných údajov na plnenie zákonných povinností

www.nupo.com/sk spracúva osobné údaje uvedené v odsekoch 1) až 10) týchto Zásad ochrany osobných údajov na účely plnenia zákonných povinností.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach).

Príjemcom osobných údajov môžu byť nasledovné osoby:

– daňoví poradcovia, audítori, advokáti, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom.

Automatizované rozhodovanie

Vaše osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Vám v zmysle Zákona patria nasledovné práva:

Právo prístupu k osobným údajom

Právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a ak spracúvame Vaše osobné údaje, tak máte právo na prístup k týmto osobným údajom. Ďalej máte právo požadovať od nás informáciu o tom, ktoré kategórie osobných údajov o Vás spracúvame, na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje, dobe ich uchovávania, s kým Vaše osobné údaje zdieľame, aké máte práva, od koho sme získali Vaše osobné údaje (ak sme ich nezískali od Vás), informáciu o tom, či spracovávanie zahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, ak sa Vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny, informáciu o tom, ako zabezpečíme ich ochranu.

Právo na opravu osobných údajov

Máme záujem na tom, aby Vaše osobné údaje boli správne a aktuálne. V prípade, že zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, neváhajte nás kontaktovať, máte právo na opravu Vašich nesprávne uvedených osobných údajov, ako aj ich aktualizáciu, prípadne doplnenie osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na vymazanie osobných údajov, pričom tieto osobné údaje na Vaše požiadanie bezodkladne vymažeme, ak už nie sú potrebné pre účel, na ktoré sa získali alebo spracúvali; alebo ak sme získali osobné údaje protizákonne; alebo ak ste namietli spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu; alebo ak nám taká povinnosť vyplýva zo Zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípadoch, keď namietnete správnosť osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, alebo sme využili Vaše osobné údaje protizákonne.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo od nás žiadať, aby sme Vám Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali na základe Vášho súhlasu alebo na splnenie zmluvy, poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov

V prípade, že budete mať pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním Vašich osobných údajov, máte právo obrátiť sa na nás alebo na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Platnosť Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.05.2018. Spoločnosť www.nupo.com/sk si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť Zásady ochrany osobných údajov, najmä s cieľom prispôsobiť ich ďalšiemu vývoju právnej úpravy, ako aj vývoju našej webovej stránky alebo zavádzaniu nových nástrojov a technológií.